Oferta

Usługi archeologiczne

Nasza firma oferuje szereg usług archeologicznych, w tym wykopaliskowe badania ratownicze, wycenianych każdorazowo indywidualnie. Zależne jest to od wielu czynników, w tym zakresu i rozległości prac, natomiast koszt nadzorów archeologicznych, które trwają w czasie prac ziemnych przy inwestycjach, rozliczany jest wg stawki: godzinowej, dziennej lub metrażowej, przy czym stawka ustalana jest w procesie negocjacji z inwestorem.

KOSZTY BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Współczynniki, które kształtują koszty badań archeologicznych:

  • koszt przeprowadzenia kwerendy źródłowej,
  • rodzaj stanowiska, na którym będą prowadzone badania,
  • liczba faz użytkowania stanowiska archeologicznego poddanego badaniu stratygrafia kulturowa,
  • liczba obiektów archeologicznych, które występują na badanym terenie,
  • ilość zabytkowego materiału,
  • głębokość i rozmiary odkrytych obiektów archeologicznych,
  • miąższość nawarstwień kulturowych,
  • rodzaj gleby (lessy, piaski, mady, iły itp.), na której mają być przeprowadzone badania oraz jego ewentualne zalesienie,
  • ewentualna konieczność użycia ciężkiego sprzętu do odhumusowania badanego terenu,
  • koszty opracowania wyników badań.

FORMA ROZLICZENIA

Rozliczenia dokonujemy po przebadaniu stanowiska. Określone to zostaje na podstawie liczby godzin roboczych przyjętych na przebadanie każdego ara, które następnie są mnożone przez odpowiednie współczynniki związane z wyżej wymienionymi elementami mającymi wpływ na koszty badań wykopaliskowych. Na tej podstawie zostaje z góry ustalona cena, tzw. koszt jednego standardowego ara. Natomiast całkowity koszt przeprowadzenia badań zależny jest od wielkości badanego obszaru, tzn. jego powierzchnia wyrażona w arach jest mnożona przez ustaloną stawkę za jeden standardowy ar.

Inwestor zobowiązany jest do finansowania prac badawczych na bieżąco, zgodnie z ponoszonymi kosztami.