Telefon  +48 889 233 990

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadzory archeologiczne

 

Nadzory archeologiczne
Badania archeologiczno - architektoniczne

Badania archeologiczno-architektoniczne

 

Dokumentacja

 

Dokumentacja

Kim jesteśmy?

CZYM SIĘ ZAJMUJE ARCHEOLOG ?

Archeolog zajmuje się poszukiwaniem śladów ludzkiej egzystencji na ziemi, pod ziemią i w wodzie, które występują w postaci opuszczonych budowli murowanych lub drewnianych i ich pozostałości, urządzeń osadniczych (takich jak: paleniska, piece garncarskie, studnie, jamy zasobowe) oraz obronnych (mury, obwałowania, fosy), cmentarzysk, miejsc kultu, pól bitewnych i warstw ziemi powstałych w wyniku działalności człowieka wraz z wszelkimi przedmiotami (zabytkami) z nimi zwią­zanymi. Archeolog w trakcie badań wykopaliskowych na stanowisku archeologicznym, wykonuje dokumentację rysunkową, fotograficzną i opisową odkrytych śladów pobytu człowieka w przeszłości.


CO TO JEST STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE ?

Stanowisko archeologicz­ne jest to miejsce będące śla­dem pobytu na nim człowieka w przeszłości i zawierające w so­bie liczne informacje o tym, co w tym miej­scu działo się w odległych cza­sach. Informacji tych dostarczają nam źródła historyczne, badania powierzchniowe a przede wszystkim odkryte w trakcje prac wykopaliskowych obiekty archeologiczne, jak też wszystkie zabytki tkwiące w warstwach ziemi oraz ich wzajemne relacje. Przykładem stanowiska ar­cheologicznego może być:

  • osada otwarta, czyli miejsce, w którym znajdowała się w przeszłości wieś,
  • gro­dzisko, czyli miejsce, w którym znajdował się drewniany gród obronny,
  • średniowieczny zamek lub dwór obronny
  • średniowieczne miasto, często ukryte pod powierzchnią współcze­snych ulic warstwy z pozostało­ściami domostw drewnianych lub murowanych,
  • średniowieczny kościół,
  • cmentarzyska szkieletowe i ciałopalne, czasami w postaci widocznych na powierzchni kopców-mogił,
  • miejsca kultu,
  • pola bitewne.


CO ZAGRAŻA STANOWISKOM ARCHEOLOGICZNYM ?

Stanowiska archeologiczne są zagrożone nieodwracalnym zniszcze­niem w wyniku wszelkich obecnych dzia­łań człowieka naruszających powierzch­nię ziemi lub sięgających w głąb ziemi. Stanowiska mogą ulec zniszczeniu w wyniku prac rolniczych, inwestycji budowlanych i przemysłowych (takich jak budowa do­mów, dróg, melioracje, układanie kabli, wodociągów i gazociągów), eksploatacji piasku i żwiru. Zabytki archeologicz­ne są też niszczone przez procesy na­turalne, takie jak erozja brzegów rzek czy rozwiewanie wydm.

Czytaj więcej

Wszelkiego rodzaju usługi archeologiczne