Telefon  +48 889 233 990

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kim jesteśmy

Nasza Firma OPPIDUM Usługi Archeologiczne, prowadzi wszelkiego rodzaju badania archeologiczne na stanowiskach archeologicznych, podlegających ochronie konserwatorskiej, które ulegają niszczeniu w wyniku prac ziemnych podczas inwestycji budowlanych i przemysłowych (takich jak budowa do­mów, osiedli, centrów handlowych, dróg, melioracje, czy wodociągów, gazociągów i energetyki itp.).

Wykonujemy

- nadzory archeologiczne podczas trwania inwestycji

- badania sondażowe przedinwestycyjne

- ratownicze badania wykopaliskowe

- naukowe badania wykopaliskowe

- badania archeologiczno-architektoniczne

- kwerendy archeologiczne i historyczne

- badania powierzchniowe

- opracowania wyników badań terenowych oraz zabytków.

Działamy na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego

Dostosowujemy badania wykopaliskowe do harmonogramu inwestycji

Współpracujemy z różnymi instytucjami naukowymi, placówkami muzealnymi oraz urzędami konserwatorskimi.

 

 

Wykonujemy usługi archeologiczne tj. nadzór archeologiczny podczas trwania inwestycji, badania sondażowe przedinwestycyjne, badania ratownicze, kwerendy archeologiczne i historyczne, opracowania wyników badań terenowych oraz zabytków.

Działamy na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego.

Współpracujemy z instytucjami naukowymi, placówkami muzealnymi oraz urzędami konserwatorskimi.

wykopaliska

 

O nas

 

CZYM JEST ZABYTEK ARCHEOLOGICZNY ?

Zabytkiem archeologicznym jest wszelka tkwiąca w ziemi, na jej po­wierzchni lub w wodzie pozostałość dawnego pobytu i działalności człowieka, która dzięki naukowym badaniom pozwa­la odtworzyć i zrozumieć przeszłość. Zabytki archeologiczne mogą występować pojedynczo na po­wierzchni pola uprawnego albo tkwić w warstwach ziemi tworzą­cych stanowisko archeologiczne, które jest również formą tzw. nieruchomego zabytku archeologicznego. Natomiast przykładowymi ruchomymi zabytkami mogą być:

  • narzędzia kamienne i krzemien­ne (siekierki, toporki, wióry i odłupki),
  • fragmenty potłuczonych naczyń glinianych,
  • gliniane ciężarki tkackie
  • fragmenty kafli piecowych
  • monety,
  • zardzewiałe przedmioty meta­lowe (części ubioru, ozdób, oporządzenia jeździeckiego i militaria),
  • kości zwierzęce ze śladami ob­róbki (narzędzia i ozdoby kościane)
  • i wiele innych przedmiotów, za pomocą których archeolog może odtworzyć histo­rię.


DO KOGO NALEŻĄ ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE ?

Zabytki archeologiczne są cząstkami ogólnoeuropejskiego dziedzictwa kulturowego i histo¬rycznego. Zgodnie z obowiązują¬cym w naszym kraju prawem, cho¬ciaż teren może mieć prywatnego właściciela, wszelkie odkryte na nim zabytki archeologiczne należą do Państwa. W imieniu Państwa i w interesie publicznym zarządzają tymi zabytkami, w poszczególnych województwach, wojewódzcy
kon¬serwatorzy zabytków.


CO ZROBIĆ GDY ZNAJDZIESZ ZABYTEK LUB NATRAFISZ NA STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE ?

Ginących stanowisk archeolo­gicznych nie uratują sami tylko powołani do jego ochrony urzędnicy, ani archeolodzy, któ­rzy prowadzą ratownicze badania wykopali­skowe zagrożonych stanowisk. Ukrytych w ziemi miejsc, w których znajdują się zabytki archeologiczne jest wiele i archeolodzy, chociaż szukają ich systema­tycznie, wiedzą tylko o niektórych z nich.

Bez Twojej pomocy to dziedzictwo, które jest naszym wspólnym dobrem kulturowym zginie!. Ważne jest zatem, abyś informował arche­ologów o wszelkich dokonanych przez Cie­bie przypadkiem odkryciach zabytków ar­cheologicznych. Jeśli znajdziesz na polu coś, co może być obiektem archeologicznym, np. ciemną plamę ziemi z węglami drzewnymi i fragmentami potłuczonych naczyń glinianych lub natrafisz na ceglany mur, drewniane kon­strukcje czy ludzkie kości - wstrzymaj działania i powiadom o tym archeologów, zarząd po­bliskiej gminy lub najbliższy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Ewentual­nie można też poinformować, pobliskie muzeum lub nauczyciela historii w miejscowej szkole.  Archeolodzy zatrudnieni w muzeum lub służby konserwatorskie rozpoznają i oce­nią znalezisko oraz zdecydują jakie następne kroki należy podjąć. Każde takie znalezisko jest waż­ne dla rozwoju naszej wiedzy o prze­szłości. Czasami te przypadkowe od­krycia mogą mieć wielkie znaczenie naukowe.


CO ZROBI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW, KIEDY POINFORMUJESZ GO O TWOIM ZNALEZISKU ?

W przypadku potwierdzenia informacji o występowaniu zabytków archeologicznych i odkryciu nowego stanowiska Wojewódzki Konserwator Zabytków może zorganizować w takim przypadku badania archeologiczne. Nie każde jednak znalezienie zabytku musi prowadzić do konieczności przeprowadzenia wykopalisk. Każdy zgłoszony zabytek i jego dokładne miejsce znalezienia zostanie natomiast z pewnością skatalogowane w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a przedmioty zabytkowe znajdą się we właściwym muzeum, gdzie będą dostępne dla naukowców i dla odwiedzających turystów. Odkryte przez Ciebie stanowisko archeologiczne zostanie otoczone właściwą ochroną.


DLACZEGO NIE POWINIENEŚ WYDOBYWAĆ ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH NA WŁASNĄ RĘKĘ ?

Prowadzenie wykopalisk archeologicznych jest niezwykle trudnym zadaniem. Eksplorując war­stwy ziemi (utworzone niekiedy tysiące lat temu), niszczymy je bezpowrotnie.  Jeśli czyni to w naukowy sposób archeolog, tworzy równocześnie fachową dokumentacje, wykorzy­stując metody wymagające wielo­letniego wykształcenia i doświad­czenia. Dla wiedzy o przeszłości ważny jest nie tylko sam przed­miot zabytkowy, ale również wszel­kie informacje o kontekście zna­leziska. Zabytki archeologiczne tkwiące w ziemi przez setki i ty­siące lat znajdowały się w stabil­nym środowisku, które sprzyjało ich zachowaniu. Wydobyte na po­wierzchnię ziemi wymagają często natychmiastowej konserwacji, po­nieważ naruszenie ich dotychcza­sowego środowiska powoduje rozpoczęcie procesów rozkładu. Wydobycie przedmiotu z ziemi w sposób niefachowy, zniszczy bez­powrotnie nie tylko sam przed­miot, ale i wszelkie informacje, któ­re archeolog może uratować.


CO CI GROZI, JEŚLI ZATAISZ FAKT ODKRYCIA ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNEGO ?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury możesz być ukarany za niepodjęcie właściwej akcji w przypadku znalezienia zabytku archeologicznego. Jeśli będziesz rozkopywał stanowiska archeologiczne na własną rękę lub świadomie zniszczysz je, możesz odpowiadać za niszczenie zabytków,  za co grozi Ci także kara. Jeśli przywłaszczysz sobie zabytki archeologiczne, możesz również odpowiadać za zabór mienia należącego do Skarbu Państwa.


JAKIE MOGĄ BYĆ KORZYŚCI PO ZGŁOSZENIU ZNALEZISKA ?

Odkrycie archeologiczne do­konane w Twojej miejscowości może być ważne dla wszystkich jej mieszkańców. Wykopaliska archeolo­giczne i ewentualne późniejsze udo­stępnienie stanowiska archeologicz­nego turystom, mogą stwarzać nowe miejsca pracy i przyczyniać się do rozsławienia Twojej miejscowości i do jej ekonomicznego rozwoju. Jeśli jesteś inwestorem i finan­sujesz ratownicze badania wykopa­liskowe stanowiska archeologiczne­go, które zniszczy Twoja inwesty­cja, nie tylko ponosisz koszty, ale także możesz wykorzystać ten fakt dla dobra Twojej firmy. Finansowa­nie badań naukowych stworzy po­zytywny obraz Twojej działalności, co możesz wykorzystać w reklamie. Informacje o tym znajdą się na ogro­dzeniu otaczającym teren wykopa­lisk, we wszystkich publikacjach po­pularnych i naukowych. Możesz wy­korzystać odnalezione dzięki Tobie zabytki archeologiczne jako graficz­ny znak Twojej firmy, możesz też -w porozumieniu z Wojewódzkim Kon­serwatorem Zabytków - zorganizo­wać wystawę najciekawszych zabyt­ków w siedzibie Twojej firmy. Wszystko to może przyczynić się również do sukcesu ekonomiczne­go Twojej firmy.


DLACZEGO NIE MOŻNA NA WŁASNA RĘKĘ PROWADZIĆ POSZUKIWAŃ PRZY UŻYCIU WYKRYWACZA METALI ?

Poszukiwacze skarbów szukając zabytków archeologicznych za pomocą wykrywaczy metali i „wyrywając” zabytki wy­konane z metalu z ich kontekstu w ziemi, dokonują nieodwracalnego zniszczenia stanowisk archeologicznych. Niektórzy z nich działając w ten sposób zgromadzili nielegalne prywatne kolekcje zabytków archeologicznych, które nie słu­żą dobru publicznemu. Zabytki te są niekiedy sprzedawane na giełdach staroci lub aukcjach internetowych. Archeolodzy nic o nich nie wiedzą, przez co tracimy wszyscy możliwość uzyskania cennej wiedzy o przeszłości.

Wszelkie prace arche­ologiczne i wykopaliskowe wolno prowadzić tylko za ze­zwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po­szukiwania zabytków archeolo­gicznych z użyciem wykrywacza metali również wolno prowa­dzić tylko za zgodą Wojewódz­kiego Konserwatora Zabytków. Użycie wykrywaczy metali na obszarach związanych z histo­rią lub w obrębie stanowisk archeologicznychi strefach ochrony konserwatorskiej bez takiej zgody jest całkowicie nielegalne i karane.

Wszelkiego rodzaju usługi archeologiczne